Víra a náboženství

Stále se setkávám s tím, že si lidé pletou „víru" a „náboženská přesvědčení". Systémy náboženských přesvědčení jsou šatníkem víry, odrážejí vkus a styl jednotlivých epoch a kultur, jimiž víra prochází. Náboženství je hlubinnou strukturou společnosti a její kultury; náboženství staví a integruje lidský svět - víra překračuje hradby. Náboženství je domov, do kterého se člověk rodí, - víra je však věcí volby, rozhodnutí, svobodné odpovědi na povolání - a vydání se na cestu.

Židovství mělo obě tváře - náboženství i víru, chrám i proroky, tradici kmene a krve i ?vyjití" na cestu pouští. Křesťanství ]e ve své podstatě vírou, cestou následování. I když na své dějinne cestě na sebe vždy znovu bralo tvar náboženství, stavělo chrámy a vyjadřovalo se bohatým jazykem náboženství, ba podnítilo zvláštní propojení filozofie a náboženství, umění a politiky, vždy znovu - v osobách proroků, světců, reformátorů a kacířů - vyšlehával žhavý plamen víry. Dynamika evropské civilizace, její krize a proměny, vnější rozpínavost i vnitřní nepokoje, pramení z velké části z této trvalé polarizace mezi vírou a náboženstvím. Hovoříme-li o "krizi náboženství", mohli bychom v ní vždy vidět šanci pro víru jakožto volbu.


Zatímco v katolické tradici vždy převládala tendence posilovat harmonii mezi vírou a náboženstvím, reformační tradice byla od počátku citlivá pro napětí mezi nimi - chtěla to, co je specificky křesťanské, osvobodit od všeobecně náboženského substrátu. Luther chtěl vyprostit víru z houštin středověkých náboženských přesvědčení, spekulací a praktik, toužil po kráse a pravdě "nahé víry", o níž už mluvili mystikové, toužil ji svléknout ze všeho, čím ji k nepoznání zakryli a obtěžka-li tentokrát křesťanští veleknězi, zákoníci a farizeové. Luther odmítl stavbu scholastické metafyziky se stejnou razancí, s jakou apoštol Pavel odmítal filozofii gnostiků a jiné pyšné projevy "moudrosti tohoto světa".


Nejvýznamnější protestantský teolog dvacátého století Karl Barth výslovně postavil víru a náboženství do naprostého protikladu. Víra je pro něj poslušné přijetí Božího Slova, zatímco náboženství jsou pošetilé, rouhavé, v posledku hříšné pokusy člověka vyšplhat se k Bohu vlastními silami. Věren lutherské tradici, kořenící už v Augustinovi, vidí Barth lidskou přirozenost jako zcela zkaženou prvotním hříchem. V důsledku této praviny se obrací v marnost vše, co by člověk chtěl udělat sám ze svých sil, bez Boha. Mezi Bohem a člověkem - v Barthově pojetí, zesilujícím jisté pavlovské a zejména augustinovské motivy - zeje bezedná propast, vyhloubená Adamovým pádem. Tu nelze překlenout žádnou filozofií, žádným náboženstvím, žádnou kulturou - může ji překlenout jen Bůh sám svým Zjevením, svým Slovem, obětí svého Syna. Barth odmítl humanistické spekulace liberální teologie a "kulturní protestantismus", stejně jako katolickou "přirozenou teologii". Spásu chápal jako čirý dar milosti skrze víru, víru jako poslušnou odpověď na projev Božího sklonění se k člověku. V této horlivosti pro víru teolog Barth přijímá a podpisuje novověkou kritiku náboženství, zejména Feuerbachovu - neboť víry, toho, oč mu jde, se tato ikonoklastická aktivita ateistů přece netýká. Podle Bartha tato ateistická kritika boří náboženství, avšak víře nechtěně pomáhá.


Barthovi žáci - zejména Bultmann a Boenhoffer - jdou ještě dál. Boenhoffer ve svém "nenáboženském křesťanství" odmítá tradiční, metafyzikou zatížený pojem boha. Člověk musí žít dospěle i ve víře, neopírat se o hypotézu mocného Boha, "žít s Bohem a před Bohem bez Boha": jediné místo, kde se křesťan může autenticky setkat s Bohem, je solidární a trpící lidství Ježíše Nazaretského. Bultmann zas vyjadřuje víru, vysvobozenou z hávu novozákonních mytologických představ (které nicméně nechce odstranit jako liberální teologové, nýbrž interpretovat) v kategoriích Heideggerovy existenciální ontologie. O Bohu není možné mluvit v předmětných kategoriích, Bůh není entita, nýbrž zasahující moc, událost. Tillich hledá způsobem, připomínajícím poněkud Mistra Eckharta, "Boha nad bohem teismu". Podle této generace evangelických teologů je víra "odvaha k bytí" a k sebenasazení pro druhé.


Tento teologický radikalismus pokračoval v šedesátých letech v "teologii smrti Boha" a latinskoamerické "teologii osvobození". Tito teologové konečně zdvihli rukavici, kterou na konci devatenáctého století křesťanům hodil Nietzsche: transcen-dence v jejich pojetí není zradou pozemskosti ve jménu "onoho světa", je to transcendence uprostřed světa, překročení egocentrismu, ježíšovský krok k druhým. Není těžké poznat, že kmotrem jejich pojetí víry je Kierkegaard: víra je odvaha k radikálnímu vnitřnímu přerodu, vášnivá a odhodlaná účast celé osobnosti; její pravdivost posoudíme podle toho, nakolik mění život v konkrétních situacích.


Zdroj: Tomáš Halík - Co je bez chvění, není pevné - Nakladatelství Lidové noviny

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (69)

 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  Bible jasně rozlišuje, co je pravé naboženství a falešné naboženství. Pravé naboženství je založené na Božím slově, Bibli a všechná ostatní naboženství, která nemají oporu v Bibli jsou falešná, jsou to pouze nazory a tradice lidské. Podle Bible věřit znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a byt si jist tím, co nevidíme (Žid. 11,1). Jinými slovy víra je založena na důkazech, vše ostatní je lehkověrnost, ale pro Tomaše Halíka Bible nemá žadnou hodnotu.

  Feb 29, 2008
 • Obrázek uživatele Anna
  Anna (anonym)

  Pro mě taky ne.Nepotřebuji ke své víře manuál.Nejsem ovce-Bůh mi dal rozum abych ho používala.

  Feb 29, 2008
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  a já ke své víře nepotřebuji ani Bibli,ani Halíka.A papeže už vůbec

  Feb 29, 2008
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  K prvnímu komentáři: Už mnohokrát jsem se setkal s podobnými lidmi jako jsi ty. Mají pocit, že mají patent na pravdu a jsou vnitřně natolik uzavření, že nedokáží pochopit hloubku bible. Bibli napsal člověk, člověk omyslný, člověk s představami a vizemi. Sám odoborník na bibli, Hellar nebo Heller řekl, že pasáže v bibli jsou pouze metaforami pro poučení lidí a tak to i nejspíše je. Bohužel existují lidé, jako jsi ty, kteří věří, doslova věří každému slovu a pokládají ho za dogma a takoví lidé jsou nebezpeční. Třeba jako muslimové, kteří se chodí odpalovat si z jejich Koránu vyberou kousek pasáže, která se jim hodí a potom se jdou odpálit. Všechny filosofie a náboženství mají něco společného, probouzení vnitřního klidu v každém z nás. Ale to bohužel ty nikdy nepoznáš, protože tvé srdce je příliš uzavřené. Přeji ti brzké prohlédnutí pravdy. :)

  Bře 02, 2008
 • Obrázek uživatele Petr
  Petr (anonym)

  K prvnímu komentáři: Už mnohokrát jsem se setkal s podobnými lidmi jako jsi ty. Mají pocit, že mají patent na pravdu a jsou vnitřně natolik uzavření, že nedokáží pochopit hloubku bible. Bibli napsal člověk, člověk omyslný, člověk s představami a vizemi. Sám odoborník na bibli, Hellar nebo Heller řekl, že pasáže v bibli jsou pouze metaforami pro poučení lidí a tak to i nejspíše je. Bohužel existují lidé, jako jsi ty, kteří věří, doslova věří každému slovu a pokládají ho za dogma a takoví lidé jsou nebezpeční. Třeba jako muslimové, kteří se chodí odpalovat si z jejich Koránu vyberou kousek pasáže, která se jim hodí a potom se jdou odpálit. Všechny filosofie a náboženství mají něco společného, probouzení vnitřního klidu v každém z nás. Ale to bohužel ty nikdy nepoznáš, protože tvé srdce je příliš uzavřené. Přeji ti brzké prohlédnutí pravdy. :)

  Bře 02, 2008
 • Obrázek uživatele Alena
  Alena (anonym)

  Problém tohoto článku je, že je zcela neobjektivní. Zaobírá se pouze reformovaným křesťanstvím a víru katolickou spíš shazuje. (O jiných ani nemluví.) Proč? Ta se ale od středověku taky hodně vyvinula. Taky máme své významné filozofy 20.století atd. Proč to zde není zmíněno? Nemám rada podobné reakční články ve veřejných médiích, jako je server doktorka, který je určen všem-nejen protestantům

  Srp 23, 2008
 • Obrázek uživatele Kala
  Kala (anonym)

  Bůh i Ďábel je mrtev. Jsem pantejista a tomu nerozumím. Celé univerzum je pro mne přírodou, nic nemůže být z ničeho jiného, iuměle stvořené-účelem cíleným. Slovo Bůh pro mě znamená příroda. Příroda-pan vše. Takto to chápu a pan je ve všem je vším, i když pan vnímám jako Bůh. Pantejizmus znamená Bůh je vše. Vše je příroda.

  Lis 02, 2009
 • Obrázek uživatele Kala-pokračování
  Kala-pokračování (anonym)

  Umělé stvořené-mající účel cílený stvořené z přícíny cílené. Kdežto vše z přírody přirozené je stvořené příčinou nahodilou Darvinovou. Nahodilostí je i naše planeta, tedy cokoli co je příčinosti z příčiny, i pokud se příčinost z příčiny navrací do bezpříčinnosti.

  Lis 03, 2009
 • Obrázek uživatele Kala-pokračování
  Kala-pokračování (anonym)

  Kdyby Bůh byl nemohl by být mimo přírodu byl by vní, kde bych ho měl jinde hledat než v univerzu, jsoucnu. Možná je to hloupé, ale je pro mne univerzem, jsoucno, ať už se může od něho odělit nebo ne, což stejně pokládam za nemožné. Vše co je je součást, částí Boha, přírodou. Tomu věřím.

  Lis 03, 2009
 • Obrázek uživatele Kala
  Kala (anonym)

  Bůh i Ďábel je mrtev. Jsem...Reaguji na sebe sama na svou chybu. ČLOVĚK NENÍ ÚČELAM CÍLENÝM JE NÁHODILOSTÍ, TO CO STVOŘÍ COKOLI PRO SVÉ POTŘEBY, JE STVOŘENÉ ZA ÚČELEM CÍLENÝM Z PŘÍČINY CÍLENÉ A PŘÍČINY NAHODILÉ.

  Lis 03, 2009
 • Obrázek uživatele lidi
  lidi (anonym)

  víra,není jen náboženský r.je to i víra v sebe,nejen v Boha, pokud něco hlásám,musím se tím i řídit,zde na sebe útočíte,kdo má jakou pravdu a koukám,jak tu máte všichni patent na víru a tolerance vůči sobě O.Fakt hrůza to číst,nerespektujete jeden druhého a to si říkáte věřící?????????

  Lis 12, 2016
 • Obrázek uživatele lidi
  lidi (anonym)

  Reaguji na sebe sama na svou...a co je tohle za bludy....

  Lis 12, 2016
 • Obrázek uživatele rose
  rose (anonym)

  Ahoj osobo Lidi, bud Buh je a poradek si udela, nebo jsou to prazdne steky

  Lis 14, 2016
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  Ačkoli Martin Luther a další protestantští reformátoři v 16. století tvrdili, že věčná spása je dosažena pouze vírou (víra známá v latině jako solafide), průzkumy ukazují, že mnoho protestantů dnes říká, že věčná spása je dosažena kombinací víry a dobrými skutky - což je tradiční katolická pozice.

  Bře 02, 2018
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  Pak jsou tady ještě sekty,Jehovisti,Scientolové,obojí potlačují identitu jedince a dohlížejí a podrobují jedince trestům,izolují je od původní skupiny,i děti od rodin,to je ohavnost,je to vlastně rakovina...

  Bře 03, 2018
 • Obrázek uživatele víra
  víra (anonym)

  Víra v jakéhokoliv boha je nebezpečná, protože uzavírá mysl, pro její rozvoj do jakéhosi smyšleného světa, z kterého věřící ve většině případů nedokáže vystoupit, byť jsou mu předkládány důkazy o jeho omylu. Díky tomuto přesvědčení věřícího o své neomylnosti vznikají veškeré konflikty a nejhorší na tom je, že ti nejzarputilejší jsou přesvědčeni, že jednají ve jménu svého boha. A zatím je to jen jejich malost, hloupost a lenost. Ono je totiž tak snadné přenést vlastní odpovědnost na nějakou smyšlenou vyšší bytost.

  Bře 04, 2018
 • Obrázek uživatele víra je nebezpečná
  víra je nebezpečná (anonym)

  Víra v jakéhokoliv boha je...no jo, ale jak pro koho když budu věřit ve své vítězství - určitě mně to pomůže v moji snaze něco dosáhnout, překonat pekážky - i porazit nepřítele. Ovšem není možné žít v bludech. Věřící - když věří, že Bůh stvořil svět musí předpokládat, že nebude rušit zákony, které sám stvořil. Tak jako zákonodárce by neměl porušovat zákony , které sám ustanovil.

  Bře 04, 2018
 • Obrázek uživatele jen tak
  jen tak (anonym)

  Náboženství je dílem člověka. Dokonce ani ti, kdo je vytvořili, se nejsou schopni dohodnout, co jejich proroci, spasitelé nebo guru vlastně řekli nebo udělali. A ještě si navzájem odporují.

  Bře 04, 2018
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  no jo, ale jak pro...Víra je špatná,třeba vymýtit?! A chtělo by to vzít plamenometem ,nebo jen mučícími nástroji to z lidí dostat,co?!

  Bře 04, 2018
 • Obrázek uživatele jen tak
  jen tak (anonym)

  Víra je špatná,třeba...On nepíše nic o vymýcení, tak si nevymýšlej.

  Bře 04, 2018
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Víra je špatná,třeba...A co tím způsbem na tebe? Nelíbilo by se ti to?

  Bře 05, 2018
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Co místo planých úvah o víře zkusit meditaci o nějakém to jménu vyšší moci. Jako to páchají třeba bhaktijogini, viz Ramakrišna a jeho vize bobyně Kali, nebo viz Joga od staré Indie k dnešku, kapitola o bhaktijoze. Nebo jako to páchají křesťanští mystici, viz spisy Karla Weinfurtera, jako Ohnivý keř, Mystický slabikář a podobně. Nebo ajko to páchají židovští kabbalisté, viz Sefer Raziel ha-malach, či adepti anticikých mystérií, viz Jamblichos z Chalkidy, O mystriích egyptských. Řada textů je volně na netu, stačí zagůglit.

  Bře 05, 2018
 • Obrázek uživatele a myslíš že meditace přinese
  a myslíš že med... (anonym)

  Co místo planých úvah o...něco extra nového nebo lepšího?

  Bře 05, 2018
 • Obrázek uživatele Tony
  Tony (anonym)

  Bible jasně rozlišuje, co...Reaguju na úplně první příspěvek. Typický blábol náboženského člověka.

  Bře 05, 2018
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  Radikál může vraždit ve jménu čehokoliv,ať už je to nenávist k systému školství,jak je časté v USA nebo vůči homsexuálům,jak bylo taky v Usa,nebo nějaký nacionalisticky náboženský etnický konflikt z blízkého východu se přelije na Půdu Evropy.

  Bře 05, 2018
 • Obrázek uživatele Pavla
  Pavla (anonym)

  něco extra nového nebo...Otázkou je: zkusil jsi to? Pokud ano, odpověď znáš.... meze meditace neexistují, tedy přinést může naprosto všechno. Bez nadsázky.

  Bře 05, 2018
 • Obrázek uživatele hlavně Tony
  hlavně Tony (anonym)

  Reaguju na úplně první...že ty a tobě podobní máte vždy pravdu, že jo. O nějakém uznání jiné víry ani nemluvím. To je ta ta namyšlenost křesťanů, že oni jediní mají patent na poznání a vědění. Neberu vám vaši víru, ale ve své namyšlenosti jste neskutečně směšní. I ta slavná Mare. Možná byste mohli na tom trochu začít pracovat.

  Bře 05, 2018
 • Obrázek uživatele luci
  luci (anonym)

  že ty a tobě podobní máte...Ano,mají to jednoduché.Na každý problém jednoduchá odpověď.To bůh učinil a co on činí,dobře činí.Pán bůh dal,pán bůh vzal.Když se jim daří,pán bůh jim žehná.Když se nedaří,onemocní,zemře jim dítě,shoří jim dům.Pán bůh nás zkouší.A tak od kolébky po rakev a je pořád všem všechno jasné.

  Bře 05, 2018
 • Obrázek uživatele pro luci
  pro luci (anonym)

  Ano,mají to jednoduché.Na...To, že se na vedlejším vláknu dohadují a urážejí! mezi sebou, kdo je "znovuzrozený" již zde na Zemi, "kdo má v sobě Božího Ducha" to je jejich problém. Ale v okamžiku, kdy se objeví nějaký jiný názor, tak propadají neskutečně žlučovité reakci, a nikdo z oponentů nic nepochopil. Řada z nich lpí na doslovném výkladu Bible, což je v dnešním století taktéž zajímavé. Že existují i jiné víry, které se s křesťanstvím v řadě věcé zásadně rozcházejí, to raději v tichosti přecházejí. A nemluvím zde o nějakých sektách! Prostě si myslím, že ve skutečnosti mají dost velký problém hlavně sami se sebou, protože člověk, který má vnitřně jasno, nepotřebuje reagovat, tak jak reagují oni. Takový jeden kretének, tam jako důkaz Boha bere to, kolika lidem pomohla víra v životě. :-) Dost pádný argument.

  Bře 06, 2018
 • Obrázek uživatele Tony
  Tony (anonym)

  že ty a tobě podobní máte...Nám jde pouze o Evangelium a to je pouze jedno jediné.

  Bře 06, 2018
 • Obrázek uživatele Tony
  Tony (anonym)

  °Že existují i jiné víry, které se s křesťanstvím v řadě věcé zásadně rozcházejí, to raději v tichosti přecházejí. A nemluvím zde o nějakých sektách!° Jakékoliv sekty jsou škodlivé. Jiné víry, nebo jiní bůžci? Písmo Svaté to vyjadřuje jasně: PSALMOS 95; 5 LXX ??? ?????? ?? ???? ??? ????? ???????? ? ?? ?????? ???? ???????? ???????? - HOTI PANTÉS HOI THEOI TÓN ETHNÓN DAIMONIA HO DE KYRIOS TÚS ÚRANÚS EPOIÉSEN - NEBOŤ BOHOVÉ NÁRODŮ JSOU DÉMONI, PÁN VŠAK STVOŘIL NEBESA. Jiné víry? Já nemíním mít vůbec nic společného s démony.

  Bře 06, 2018
 • Obrázek uživatele Sdfg
  Sdfg (anonym)

  Pak je to ještě víra v všemohoucí dolar,ale nechci mudřit,to přenechám jiným.

  Bře 06, 2018
 • Obrázek uživatele Tony
  Tony (anonym)

  Pak je to ještě víra v...To máš pravdu. V naoko křesťanských USA je jediným božstvem business.

  Bře 06, 2018
 • Obrázek uživatele Steve
  Steve

  Oni mají pohotově VŽDY přiravenou nějakou obhajující báchorku ... To je aby si byli jako jisti že jejich blábol je ten správný a pravdivý. Že je v bibli varování před falešným prorokem před Koncem Světa jaksi nikoho nenechává nervozním ... zvláštní! Přitom jde hlavně o tu správnou nauku, že? Že podporují tímto Falešného proroka jim vůbec, ale vůbec nevadí!

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele Steve
  Steve

  Takže soudruzi čile dál podporujte hloupě Falešného proroka!

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele No
  No (anonym)

  Nebesa, co by tomu řekl Lech Wallessa, že místo národa komančů, jezdí sem těžit armády chamtivých Samů a almightly dollar chtivých hudebníků bez houslí.

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele luci
  luci (anonym)

  Pak je to ještě víra v...Ano,bůh MAMON,ten věčný a jediný opravdový.Sloužila mu vždycky církevní i světská šlechta a slouží pořád.Jen náboženství, blábol pro blahoslavené chudé duchem se mění,cíl je pořád stejný.

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele jiné víry?
  jiné víry? (anonym)

  °Že existují i jiné...Ty jako vystudovaný teolog nevíš, že existují i jiné víry než křesťnství? Jiná světová náboženství? Co do toho hned taháš nějaké démony? Jste si i s tou tvou Mare vůbec ochotni připustit, že existují i jiné nauky, které mohou lidem přinést smysl života?

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele Tony
  Tony (anonym)

  Ty jako vystudovaný teolog...Chápu, že v těch rozmanitých učivech může někdo hledat smysl života. To však nic nemění na skutečnosti, že BOHOVÉ POHANŮ JSOU DÉMONI. Svatý Augustin ve svém spisu DE CIVITATE DEI - O MĚSTĚ BOŽÍM tu krátkou větu zdůrazňuje mnohokrát. Někdo má velký doktorát z teologie a tuto základní skutečnost vůbec neví, jako například černokněžník Halík.

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele luci
  luci (anonym)

  Chápu, že v těch...Kdyby jen bohové pohanů,jsou to všichni kdož odporují a protiví se svaté církvi římské.

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele zpráva z r. 2011
  zpráva z r. 2011 (anonym)

  Nebesa, co by tomu řekl Lech...- Legendární vůdce polského odborového hnutí Solidarita Lech Walesa chce jet do New Yorku podpořit demonstranty, kteří na Wall Street protestují proti chamtivosti bank a ekonomické nerovnosti v USA.

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele sardanapal*
  sardanapal* (anonym)

  Chápu, že v těch...Démone , tak za za takovó pičovonu , bych tě nejradši skopl ze Stránské skály ...

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele Tony
  Tony (anonym)

  Kdyby jen bohové...Lidé přece nejsou démoni. Démony nelze upálit.

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  - Legendární vůdce...Už si retweetuje i vlastní zprávy,tak to začíná být diagnóza jeho pobyt na diskusi...,to by chtělo rozbor od psychologa...

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  Nebesa, co by tomu řekl Lech...A s tím lithiem jsem viděl toho týpka za těžební společnost a nevypadal na chlápka co pije pivo... 3 biliony korun pod zemí...to by snad chtělo udělat státní...

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele Já vyrostl jen na.
  Já vyrostl jen na. (anonym)

  Posvátná tornička a kouzelná hůlka a kouzelný obušku z pytle ven. Bohužel Posvátnému dolaru nerozumím...

  Bře 07, 2018
 • Obrázek uživatele sdfg
  sdfg (anonym)

  Ale no tak,rychle se doučit,Allmightly dollar a 4 pencová rakev jako protestantská charita pro lidi bezpřístřeší,jinak by se na ně v Londýnské zimě kapitalismus zvysoka... Kontinuální z desetiletou frekvencí se opakující se hladomory v koloniální britské Indii,než Gandií vše zvrátil vlastní hladovkovými pochody. Jinak poslední hladomor v Bengálsku ,ze ten vděčí ještě Churchilovi. Ať žije demokracie ale ne žádný kapitalismus z liskou tváří a podobné blbosti,to je jako kobra mazlíček nebo měkká postel z fakírských hřebíků...

  Bře 08, 2018
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Ale no tak,rychle se...Tedy nevím co máte mistře proti kobrám a podobným domácím mazlíčkům. :-) https://www.youtube.com/watch?v=RYgen7a4mtc

  Bře 09, 2018
 • Obrázek uživatele Karel
  Karel (anonym)

  Ale no tak,rychle se...Když juž jsme u hladomoru. co říkáte na hladomory v Severní Koreji, bývalém CCCP po revoluci, na Ukrajině po vpádu vojsk CCCP, v rudě Číně za předsedy Maa, v porevolučním Zimbabve......

  Bře 09, 2018
 • Obrázek uživatele nóóó
  nóóó (anonym)

  Když juž jsme u hladomoru....jistěěééé

  Bře 12, 2018

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama