Konfucianismus

Koncem 6. a počátkem 5. století před Kristem vysoký státní úředník Kon-Fu-Tse (Konfucius) vystoupil proti šíření negativních vlivů v čínské společnosti jako pokrytectví, faleš, formálnost

Učení Konfucia nepřikládalo žádný význam úvahám o nadpřirozenu s výjimkou neosobního božského řádu, o němž hovoří jako o Nebesích, a který nijak nezasahoval do lidských záležitostí, pokud na zemi převládal relativní pořádek a vládla dobrá vláda.V tomto smyslu byl konfucianismus náboženstvím bez boha.

Konfucius se zabýval především vztahy mezi lidmi a morálkou.
Za nejvyšší účel života vyhlásil ctnost a ze všech ctností ocenil nejvýše pak lidskost, moudrost, věrnost a spravedlnost a také lásku dětí k otci a oddanost poddaných k vládnoucímu panovníkovi. Učil milovat své bližní a odpouštět utrpěné křivdy.

S tímto učením pořádal kolem roku 500 před Kristem mise po celé zemi, kde bylo toto jeho učení nadšeně přijímáno. Myšlenky Konfucia sepsali jeho žáci v knize Hovory. Konfucius uspořádal nejvýznamnější čínskou literaturu do 5 knih,nejznámější je Kniha písní-lyrická poezie.

I přes svou uzavřenost se Čína neubránila náboženskému vlivu ciziny, a tak do ní z Indie pronikl buddhismus. Jednovláda konfucianismu tím skončila, ale toto učení proniklo pro změnu do jiných zemí Asie, kde se velmi rozšířilo.

Konfuciánská literatura se dostala na korejský poloostrov na počátku našeho letopočtu společně s prvními čínsky psanými texty. Postupem doby byl totiž Konfucius a jeho významní žáci kanonizováni a tím se zvýšila možnost rozšířit i toto náboženství mezi prosté a nevzdělané lidi.

Konfucianismus v Koreji byl úzce spjat se systémem vzdělávání, zahrnoval však i obřady a ovlivňoval i formování civilní správy. Systém povinných státních zkoušek, které předcházely přijetí do civilní služby - tzv. kwago - byl odvozen z čínského systému, který se utvořil již koncem 10. století. Tento systém vzdělávání silně podpořil studium konfuciánských klasických knih a přispěl k jeho rozšíření mezi značnou část Korejců. Konfucianismus se stal nedílnou součástí života korejského obyvatelstva, což lze pozorovat ještě v dnešní době.

Na druhé straně jsou v dnešní době přežívající zvyky a myšlení ovlivněné konfucianismem pokládány za projev strnulosti a konzervatizmu a mnozí kritici v tomto myšlenkovém systému vidí zásadní překážku modernizace země. Stejně tak v zemi sílí i názor, že právě návrat ke konfucianismu a jeho hodnotám, může pomoci nalézt odpovědi na stále se prohlubující problémy moderní společnosti, že může zamezit onomu sílícímu odcizení, které provází modernizaci. Mnozí lidé se domnívají, že právě úcta ke vzdělání, kultivovanost a ohledy v mezilidských vztazích mohou léčit mnohá zla moderní společnosti.


Zdroj: www.musadoacademy.cz

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama