Reklama

Komunikace srdce s vnějším světem

Biologická pole, jak tvrdí Renee Leviová, se "skládají z kmitů, které jsou uspořádané a nikoli nahodilé, mají schopnost selektivně reagovat, vzájemně na sebe působit a vnitřně se ovlivňovat s dalšími poli."20 "Naše tělo a mozek," upozorňuje Joseph Chilton Pearce, "tvoří spletitou síť koherentních frekvencí, vytvořenou pro překlad jiných frekvencí a vnořenou ve zřetězené hierarchii univerzálních frekvencí."

Živé organismy včetně lidí si vyměňují elektromagnetickou energii prostřednictvím doteku svých polí, a tato elektromagnetická energie přenáší informace způsobem velice podobným tomu, jak rádiové vysílače a přijímače přenášejí hudbu. Když se setkají lidé nebo jiné živé organismy, dojde prostřednictvím jejich elektromagnetických polí k jemné, ale velice důmyslné výměně informací. Jemná měření odhalují, že mezi lidmi dochází k energetické výměně prostřednictvím elektromagnetického pole srdce, které je nejsilnější při doteku a do půl metru od těla, ale (přístroji) je měřitelné až do vzdálenosti 130 centimetrů.

Ovšem naše (technologická) schopnost měřit elektromagnetické záření je velice primitivní. Elektromagnetické signály živých organismů pokračují neomezeně daleko stejně jako rádiové vlny.

Energie se zakódovanými informacemi se tedy přenáší z jednoho elektromagnetického pole na druhé. V reakci na přijaté informace mění srdce své fungování a do neustále se měnícího pole zakóduje své odpovědi. Tyto odpovědi opět mohou změnit elektromagnetické pole kteréhokoli živého organismu, s nímž je srdce ve styku - je to totiž živý, stále pokračující dialog.

Srdce vytváří nejintenzivnější elektromagnetické pole v celém těle a toto pole je mnohem koherentnější při přesunu vědomí z mozku do srdce. Tato koherence podstatně přispívá výměně informací, která probíhá při kontaktu různých elektromagnetických polí. Čím je pole uspořádanější, tím intenzivnější je informační výměna.

Reklama

Koherentní srdce neovlivňuje mozkové vlny pouze toho člověka, který dosáhl koherence, ale i každého člověka se kterým přijde do styku. Přímý dotek kůže na kůži má sice na fungování mozku největší vliv, ale už pouhá blízkost vyvolává změnu. Koherence srdečního pole vysílajícího je měřitelná nejen v elektroencefalogramu přijímající osoby, ale i v celém jeho elektromagnetickém poli.

Když se lidé dotknou nebo jsou v těsné blízkosti, dochází k přenosu elektromagnetické energie jejich srdce, a obě jejich pole se svážou nebo začnou vzájemně rezonovat. Výsledkem je smíšená vlna vytvořená složením původních vln. Tato slozená vlna má stejnou frekvenci jako původní vlny, ale větší amplitudu. Má větší sílu a intenzitu.

Někdy, ne však vždycky, se ukazuje, že přenášený signál proudí oběma směry; to do značné míry závisí na kontextu přenosu a na orientaci vysílajícího. Když někdo vysílá srdečné, koherentní pole naplněné péčí, láskou a úctou, živé organismy na informace v něm obsažené reagují tím, že jsou vnímavější, otevřenější, srdečnější, živější a spojení je pevnější.

Význam laskavosti pro výsledek léčení se zdůrazňoval v mnoha kulturách i u mnoha druhů lékařských povolání. Léčitelé, kteří vědomě dosahují koherence elektromagnetického pole svého srdce, vytvářejí pole, které dokážou zachytit ostatní živé systémy a jejich biologické tkáně. Toto pole pak organismus, který ho zachytí, zesiluje a využívá ho ke změně svého biologického fungování. Když taková pole plná lásky vysílaná léčiteli zachytí a (přirozeně) zesílí nemocní lidé, zlepšuje se hojení jejich ran, bolest se sníží, zvýší se hladina hemoglobinu, mění se DNA a projevují se nové duševní stavy.

Nejlepší výsledky jsou tedy závislé na léčitelově stavu mysli. Záměru, který má léčitel při své práci, je třeba přičítat nesmírnou důležitost. Čím je soucitnější, tím větší koherence bude v jeho elektromagnetickém poli a tím lépe bude léčit.

Když se o nás někdo stará, nebo se my staráme o ostatní, uvolňuje srdce zcela odlišnou kaskádu hormonálních látek a neurotransmiterů než za jiných, méně šťastných, okolností. Zamilovanost způsobuje ohromné rozšíření srdce, zaplavení srdce a celého těla DHEA a testosteronem a příval dalších hormonů, například dopaminu, které všechny ovlivňují sekreci hormonů nadledvinkami, hypotalamem a hypofýzou.Uvolňuje se také více imunoglobulinu A čili IgA, což posiluje zdraví a imunitní fungování systémů sliznic po celém těle.

Svůj podíl na výsledku má i vnímavost přijímajícího k srdečnímu poli léčitele. Čím otevřeněji přijímá laskavost, tím lépe se napojí na vnější elektromagnetické pole. Ovšem schopnost léčitele vytvořit koherentní elektromagnetické pole a nasměrovat je k pacientovi je důležitější než vnímavost trpícího. Navíc musí léčitel vytvořené pole neustále upravovat.

Protože je elektromagnetické pole srdce nelineární, mohou léčitelé měnit jeho složení tím, že neustále mění své vnímání pacienta. Není překvapivé, že jak léčitel dosahuje koherence, dochází ke změně funkcí jeho mozkové kůry. V tomto okamžiku se také značně mění jeho osobní vnímání. Poznávací schopnost léčitele se, jak říká McCraty, "dramaticky promění". Toto změněné vnímání je svou povahou nesmírně citlivé ke struktuře vnějších elektromagnetických polí a informací v nich obsažených. Jak se léčitelovo vnímání a schopnost je používat prohlubuje, je možné je používat velice cíleným způsobem a vytěžit z pacienta a jeho vnitřního světa více významů. Jak se mění pacientovo elektromagnetické pole, i to se děje v průběhu tohoto procesu v každém okamžiku, je možné přizpůsobovat druh péče, pozornosti a lásky, který léčitel vysílá i to, kam je směřuje, a zvýšit tak účinek jejich působení. Protože léčitelovo elektromagnetické pole je tak osobitě zacíleno a přizpůsobeno, aby vyhovovalo jedinečným potřebám a elektromagnetickému poli pacienta, pacientova citlivost k celému procesu se zvyšuje s každým léčením. Každý může a bude reagovat významnými změnami ve svém elektromagnetickém poli, jen když léčitelova technika bude dostatečně vyspělá.

(Když se léčitel napojí na pacientovo EKG nebo EEG, může jeho srdce vnímat chorobné vzorce léčené osoby - vzorce srdečního rytmu a EEG atd. Sebezkoumání léčiteli ukáže vzorec pacientovy choroby a když svůj vzorec změní zpět do stavu zdraví, může určit postupy a kroky nezbytné k pacientovu uzdravení. A kromě toho bude mít pacient ve stavu synchronizace sklon "řídit se" vodítky obsaženými v elektromagnetickém poli léčitele a postupovat směrem k vyléčení.)

Čím víc si lidé zvyknou reagovat na koherentní elektromagnetické pole vytvářené léčitelovým srdcem, tím rychleji dokáže jejich duše zareagovat, když zachytí koherentní elektromagnetické pole. Čím intenzivněji na sebe dva živé organismy vzájemně působí, tím hlubší stopy to zanechá v jejich srdcích, tím větší bude změna jejich elektromagnetických polí a tím silnější budou posuny ve fungování jejich srdce. Poněvadž tento aspekt léčení není téměř přítomný v běžné, technologické medicíně, nejsou pacienti v rámci své léčby zvyklí reagovat na koherentní elektromagnetická pole. Elektromagnetické pole většiny lékařů je ve skutečnosti velice neuspořádané, protože se naučili používat mozek až na hranici vyloučení srdce. Nemocní jsou po celou dobu svého léčení v nemocnicích ponořeni do nekoherentních elektromagnetických polí, což samo o sobě silně přispívá k výsledkům, kterých nemocnice a lékaři dosahují.

Všichni v sobě máme určité elektrické a magnetické síly; a když přijdeme do styku s něčím podobným nebo odlišným, vysíláme stejně jako magnety přitažlivou nebo odpudivou sílu.
- GOETHE -

Zdroj: Stephen Harrod Buhner - Tajná učení rostlin, nakladatelství Triton

Reklama

Komentáře

čtenář Z (Čt, 7. 2. 2008 - 19:02)
Bludy a bludaři nás prostě nikdy neopustí, protože nevzdělaní lidé jsou zlatý důl. Zaplatí rádi za cokoliv, i za blábol. Bojte se doby, až budou mít všichni maturitu z fyziky!
tomas (Pá, 9. 5. 2008 - 21:05)
no já myslel, že výhoda léčitelů oproti vědeckým doktorům je v tom, že dokážou věc podat srozumitelně a lidsky. ale co je toto?
slunce (So, 31. 3. 2012 - 07:03)
k řeči srdce netřeba slov
Sam 2 (Út, 12. 6. 2012 - 09:06)
Očista střev???Půl litru fefrmincky a půl litru mlíka....)))
Superman (Pá, 17. 6. 2011 - 16:06)
??? MILUJI LUCKU VONDRÁČKOVOU !!! ???
Reklama