Krize způsobené duchovním probuzením

18.3.2011 00:00
Duchovno

Otevření kanálu mezi vědomými a nadvědomými rovinami, mezi egem a transpersonálním Já a následná záplava světla, energie a ra?dosti často přinášejí nádherné uvolnění.

Někdejší konflikty a utrpení se všemi psychickými a fyzickými symptomy, které vyvolávaly, se náhle překvapivě vytrácejí. To jen potvrzuje skutečnost, že nevyplý­valy z pražádné fyzické příčiny, nýbrž signalizovaly přímý projev vnitřního zápasu. V takových případech znamená duchovní probu­zení skutečné řešení předchozích problémů.

V jiných - nikoli vzácných případech - není osobnost s to správně asimilovat náhlý příval světla a energie: například není-li intelekt do­bře koordinován a rozvinut, nejsou-li kontrolovány emoce a předsta­vivost; je-li nervový systém příliš senzitivní nebo je-li příval duchovní energie příliš nečekaný, prudký a jeho intenzita až drtivá. 

Neschopnost mysli zvládat stav osvícení nebo tendence k egocentrismu a domýšlivosti vedou k mylné interpretaci celého prožitku, což může vyústit ve „zmatení úrovní". Stírá se rozdíl mezi absolut­ními a relativními pravdami, mezi transpersonálním Já a egem; vpád duchovních energií může mít nešťastný vliv a vést k přesycení a na­růstání osobního ega.

S dramatickou ukázkou takového škodlivého efektu probuzené duchovní energie se autor osobně setkal v Psychiatrické nemocnici v italské Anconě. Jeden z pacientů, prostý malý muž, původně foto­graf, tiše a vytrvale prohlašoval, že je Bohem a kolem této klíčové fikce si vybudoval celý soubor fantastických přeludů o nebeských zástupech pod svou vládou. Přitom to byl jeden z nejmírnějších, nejlaskavějších a nejúslužnějších lidí, jaké si jen lze představit: kdykoliv ochotně pomáhal lékařům i pacientům. Byl tak spolehlivý a schop­ný, že mu byla svěřena příprava léků, a dokonce i klíče od lékárny. Jeho jediným přestupkem v této funkci byly občasné krádeže cukru, jímž chtěl udělat radost svým  spolupacientům.

Terapeuti materialistického založení by takového pacienta pravdě­podobně považovali za oběť paranoidních bludů; taková diagnos­tická nálepka však nabízí jen velmi nepatrnou nebo vůbec žádnou pomoc k pochopení pravé podstaty a příčiny uvedených poruch. Proto stojí za to pokusit se hledat hlubší interpretaci iluzivních před­stav onoho muže.


Vnitřní prožitek duchovního Já a jeho těsná souvislost s osobním egem vedou k pocitu vnitřní expanze, k přesvědčení, že se nějakým způsobem podílíme na Boží podstatě. V náboženských tradicích a duchovních naukách každé epochy nalezneme četná svědectví o podobných stavech - mnohá z nich vyjádřená smělými slovy. V bi­bli např. nacházíme zcela explicitní větu: Jste bohové, všichni z vás jsou děti Nejvyššího." Svatý Augustin říká: „Když duše něco miluje, snaží se tomu připodobnit; miluje-li pozemské věci, stává se pozem­skou, kdyby však milovala Boha, což by se nestala Bohem?" Nejextrémnější vyjádření jednoty lidského ducha v jeho čisté a skutečné podstatě s Nejvyšším Duchem je obsažen v klíčových naukách véd­ské filosofie: Tat Tvam Asi (To jsi ty) a Aham evam param Brahman (Ve skutečnosti já jsem  Nejvyšší bráhman).

Ať už člověk chápe jakkoliv rozdíl mezi individuálním egem či já a univerzálním Já, ať je považuje za podobné či vzdálené, rozlišené či sjednocené, nejdůležitější je jasně rozpoznat a v teorii i praxi ná­ležitě zachovávat rozdíl mezi Já v jeho bytostné podstatě, tím, co bylo nazváno „Zřídlo", „Střed", „hlubší Existence", náš vlastní „Vrchol", a malým egem ztotožňovaným obvykle s běžnou osob­ností, kterou si normálně uvědomujeme. Zanedbání tohoto životně důležitého rozdílu může vést k absurdním a nebezpečným násled­kům.

Zmíněný rozdíl nám dává klíč k pochopení duševního stavu paci­enta, jehož příklad jsme tu uváděli, stejně jako dalších extrémních fo­rem sebevynášení a sebeoslavování. Osudový omyl všech, kteří pad­nou za oběť takovým klamům, spočívá v tom, že svému osobnímu egu přisuzují vlastnosti a moc transpersonálního, vyššího Já. Vyjá­dřeno filozofickou terminologií - jde o případ záměny relativní a ab­solutní pravdy, empirické a transcendentní úrovně reality. Takové zmatky nejsou zdaleka neobvyklé u těch, kdo byli oslepeni setkáním s pravdami příliš velkými a energiemi příliš mocnými, než aby je je­jich mentální kapacita mohla pojmout a jejich osobnost asimilovat. Čtenář bude nepochybně s to doložit i další příklady podobných se­beklamů, s nimiž se setkáváme u mnoha fanatických vyznavačů růz­ných kultů.

V takové situaci je přirozeně ztrátou času se s dotyčným přít, či do­konce zesměšňovat jeho blud - to by jen zvýšilo jeho odpor a zatvrzelost. Daleko vhodnější je vytvořit si k němu kladný postoj a (po­kud uznáváme konečnou pravdu jeho víry) snažit se mu vyložit pod­statu jeho omylu a pomoci mu naučit se rozlišovat mezi různými ro­vinami osobnosti.

Někdy vyvolá náhlý příval energie emoční otřes projevující se nekontrolovaným, nevyrovnaným a narušeným chováním. Pro tuto formu psychické reakce je charakteristický křik, pláč, zpívání i různé jme citové výbuchy. Pokud je dotyčný jedinec dostatečně aktivní a impulzivní, může v důsledku vzrušení prožívaného ve fázi vnitřního probouzení hrát roli proroka či spasitele; založí např. novou sektu a zahájí kampaň okázalého získávání stoupenců pro svou no­vou víru.

V některých citlivějších jedincích se může probudit parapsychologické vnímání.   Prožívají vize, v nichž vidí (jak sami věří) vznešené bytosti, slyší hlasy či začnou s automatickým psaním. S bezvýhradnou důvěrou přijímají různé zprávy a bez odporu je poslouchají. Kvalita takových poselství je velice různorodá: některé obsahují vy­nikající poučení, jiné jsou zcela ubohé a postrádají jakéhokoliv smy­slu. Při jejich zkoumání musíme pečlivě rozlišovat a náležitě posuzo­vat, aniž bychom se nechali ovlivnit jejich neobvyklým původem či tvrzením těch, kteří je zprostředkovali. Zvlášť bychom neměli přisu­zovat platnost zprávám obsahujícím kategorické příkazy nařizující slepou poslušnost a těm, jež mají tendenci glorifikovat a exaltovat osobu příjemce.

Zdroj: Stanislav a Christina Grofovi - Krize duchovního vývoje, Chvojkovo nakladatelství

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Duchovní probuzení je velice extatický i bolestivý proces - přináší...
suei  |  13.5.2011 14:35

Myslíte tedy částečné otevření. To je spojeno samozřejmě i s...
jan-blazej  |  17.6.2011 08:50

No, prošla jsem něčím, o čem jsem si myslela, že je to trochu...
suei  |  17.6.2011 14:14

♥♥♥ MILUJI LUCKU VONDRÁČKOVOU !!! ♥♥♥
Superman  |  17.6.2011 14:17

Svoboda je tam, kde je rovnost, logicky tam kde není rovnost, tam není ani...
GVKB  |  29.1.2012 09:00

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *