Jak čelit své duchovní krizi

8.3.2012 00:01
Duchovno

Jakmile se nevědomé emoce a prožitky začnou objevovat, počíná také proces jejich očišťování nebo uvolňování z těla a mysli.

Například člověk, který celý život trpí strachem z uzavřených prostor, může během duchovní krize znovu prožít svůj porod, a to plně s inten­zivními pocity dušení a živými představami úzkých a těsných cest; poté jeho klaustrofobie může zmizet a on pravděpodobně dojde k poznání, že se jednalo o vzpomínky na vlastní zrození, které po léta zůstávaly pod povrchem jeho vědomí a jež mu zabraňovaly vstoupit do výtahu nebo letadla. Tím, že se těmto vzpomínkám v celé jejich složitosti po­stavil, odstranil je ze svého nevědomí. A byly-li jednou plně odstraněny, již se nikdy nevrátí.

S největší pravděpodobností budete považovat za nezbytné a opodstatněné zabývat se rozsáhlou škálou emocí, prožitků a ener­gií, které se mohou během duchovní krize vynořit na povrch. Někdy nebudete mít jinou možnost než jim čelit tak, jak se vynoří. Můžete mít pocit, že vás zcela pohlcují, že nejste s to zvládnout jejich kolí­sání. Můžete také přijít na to, že když vás tento proces příliš nepřemáhá, je užitečné najít si nějaký nenásilný způsob, který by vám po­mohl postavit se vašim prožitkům a umožnil vyjádřit síly a emoce spjaté s prožitky.

Existuje mnoho způsobů aktivního přístupu k jednotlivým fenomé­nům vaší duchovní krize v době, kdy se objeví. Některé z těchto pří­stupů zahrnují vyhledání účinné terapie, odborné rady, připojení se k podpůrné skupině, účast na pravidelných duchovních cvičeních vedených obeznalým učitelem a práce se zkušeným terapeutem, pracují­cím s tělem („body worker“). Takový druh pomoci je velmi důležitý a často také skutečně nezbytný.

Následující rady mohou být užitečné zvláště těm, jež duchovní krize nepřemáhá natolik, aby si nemohli pomoci sami. Jestliže však máte po­cit, že jste vydáni napospas velmi silným emocím a prožitkům, dopo­ručujeme vám, abyste vyhledali pomoc člověka, který vám rozumí.

Poslouchejte evokativní hudbu a vyjádřete své emoce a pro­žitky pomocí zvuku a pohybu. Vyberte si hudbu, která vaše pro­žitky zesílí. Lehněte si na postel nebo na podlahu a dejte pocitům volný průchod. Možná budete plakat nebo křičet, třást se, zpívat nebo se různě pohybovat. Takové projevy často přinášejí význam­nou dočasnou úlevu. Možná zjistíte, že stejného účinku lze dosáhnout jógou či tancem. Je důležité, abyste během pohybu udrželi po­zornost soustředěnou do nitra, aby nedošlo k narušení vnitřních pro­ti vnějším okolím.

Aktivně pracujte se svými sny. Tak můžete získat vhled do svého vnitřního světa, vidět, jak působí a co je v něm obsaženo. Sig­mund Freud, otec psychoanalýzy, nazval sny „královsku cestou do nevědomí“. V době duchovní krize jsou sny často pokračováním nebo dovršením prožitků, které probíhaly v bdělém stavu. Během spánku mohou někdy přijít odpovědi, které jste marně hledali. Sny v sobě často mohou skrývat poučení nebo předpověď. Nechávejte si u lůžka zápisník a pravidelně si zapisujte sny, když se probudíte, buď ráno, nebo uprostřed noci. Vyšetřte si během dne klidnou chvilku, kdy si můžete pohrát se snovými obrazy a třeba je i nakre­slit. Ptejte se sami sebe, co obrazy představují nebo zaveďte rozho­vor se snovými postavami. Pátrejte ve svém nitru po významu a pů­vodu vyjádřených pocitů a sledujte odpovědi, které vás budou na­padat.Můžete si najít druhého člověka, jemuž budete sny pravidelně sdě­lovat. Pro práci se sny je nejlepší, když jde o člověka, který vás má rád, ale zároveň si dovede zachovat objektivní nadhled. Existuje mnoho dobrých knih poskytujících instrukce k práci se sny, např. kniha Patricie Garfieldové Creative Dreaming (Kreativní snění).

Praktikujte umělecké vyjádření. Pomůže vám zpracovat vaše prožitky a porozumět jim tím, že je budete mít možnost nazřít z vnějšku. Kreslení, malování a modelování vám také umožní usměr­nit silné tělesné a emoční síly, můžete přitom také objevit některé nové aspekty vašeho já. Velký španělský malíř Francisco Goya po­psal způsob, kterým dosáhl větší vlády nad svým dramatickým vnitř­ním životem tím, že přenášel obrazy ze svého nitra na plátno.

Pro takovýto umělecký projev není zapotřebí talent. Způsob vyjad­řování je mocným nástrojem, který vám pomůže nahlédnout do velmi dynamického a často spletitého procesu. Vzhledem k tomu, že živá vi­zuální představivost hraje často ve stavu duchovní krize velkou roli, může pro vás být výtvarné ztvárnění vašich vizí velmi významné. Není vůbec důležité, zda vaše obrazy mají podobu figurální kompozice nebo abstraktních tvarů či hry barev. Někdy vám vaše výtvory nebu­dou zprvu dávat žádný smysl, ale po určité době se mohou stát důle­žitou pomůckou pro porozumění vašeho prožitku. Někteří lidé si ve­dou složku s obrázky, stejně jako si jiní vedou deník, a každý den za­čínají nebo končí kresbou či malbou.

Velmi uspokojivým způsobem vyjádření emocionálního i fyzického hnutí v procesu duchovní krize může být práce s hlínou. Tento tvárný a hmatový materiál může poskytnout významný průchod intenzivním pocitům a energiím a možnost trojrozměrného zpracování vašim obra­zům dodá novou perspektivu. Pokuste se při práci s tímto materiálem v období duchovní krize, stejně jako u ostatních uměleckých výrazo­vých forem, soustředit spíše na vlastní proces tvorby a na vlastní vhled, který tato práce přináší, a nestarejte se o výsledek.

Je dobré mít vždy po ruce zásobu temperových barev, štětců, značkovačů (včetně zlatého a stříbrného, pro vyjádření záře mystic­kých stavů), olejové křídy, papír a hlínu.
 

Věnujte se soustředěné meditaci. Soustředíte-li se na své pro­žitky, pomůže vám to získat vhled do určitých oblastí procesu, kte­rým procházíte. Mnoho meditujících se soustřeďuje na dech, plamen svíce nebo na slova posvátné mantry, aby zklidnili svou mysl a ote­vřeli se hlubším niterným oblastem. Tento přístup, ačkoli je v mno­hém podobný, má jisté odlišnosti: používáte při něm tělesného a emočního uvolnění, abyste získali hlubší, širší nebo jasnější pocho­pení jisté otázky, obrazu, emoce nebo problému, který při stavu du­chovní krize vyvstal, nebo abyste se dokázali pohnout z místa, na němž jste uvízli. Tento přístup vám také může pomoci dovršit záži­tek, který jste nemohli plně zakončit.

Zůstaňte ležet po probuzení v posteli nebo si lehněte na zem, pusťte si klidnou hudbu, uvolněte se a dovolte své mysli, aby si pro­cházela některými vizuálními obrazy, fyzickými pocity, emocionál­ními stavy a vzpomínkami, které se ve vašem vnitřním procesu do­staly do popředí. Pokud si chcete ujasnit nějaký aspekt nebo námět ze své pouti, nenásilně se k tomu zážitku vraťte, znovu si jím pro­jděte a ptejte se: „Co vidím kolem sebe?“ Jak na to citově nebo fy­zicky reaguji?“ „Co mi to říká?“ Když začnou přicházet odpovědi, umožněte jim, aby vás přivedly k novému vhledu a hlubšímu poro­zumění sebe sama.

Pokud přijde čas meditaci ukončit, postupně se vracejte do každo­denní reality a dopřejte si dostatek času na završení celého prožitku. Začnete-li vnímat místnost, v níž se nacházíte, pozvolna se pohněte a protáhněte si celé tělo. Až otevřete oči, můžete se pokusit nakres­lit nebo popsat, co jste právě viděli nebo cítili.

Toto cvičení je založeno na podobných principech jako „aktivní imaginace“ - metodě, kterou vyvinul C. G. Jung pro práci se sny. V aktivní imaginaci se vracíte zpět do snu a prožitkově jej rozvíjíte. Obsah tohoto procesu je poté analyzován za pomoci terapeuta. S touto technikou se můžete podrobněji seznámit v knize Barbary Hannah Encounters with the Soul: ActiveImagination (Setkání s duší: Aktivní imaginace).

Vytvořte si jednoduché osobní rituály. Mnoho lidí tak činí proto, že jim to pomáhá přenést se přes obtížná stadia transforma­čního procesu, a obvykle postupují podle různých duchovních tra­dic. Praktiky jsou někdy velmi osobní a nemusí se hodit pro kaž­dého . Můžete si například vyzkoušet tuto očistnou meditaci během delšího sprchování: postavte se pod proud vody a představujte si, jak voda zcela protéká vaším tělem a myslí, očišťuje vás od zbytků všech negativních emocí a odnáší je do odtokové roury. Podobnou medici lze také provádět s představou ohně. Při pohledu do plamenů v krbu si představujte, jak vás obklopuje a proniká vámi žár a síla ohně, přičemž stravuje veškeré vnitřní překážky, způsobující vaše obtíže.

Může vám pomoci, když si při meditaci představíte úlevu ve svých těžkostech tím, že je předáte vyšší moci nebo požádáte o pomoc větší sílu. Můžete si například představovat, jak odevzdáváte své pro­blémy nesmírným prostorům: poušti, oceánu, Zemi nebo nekoneč­ným prostorům vesmíru. Představte si, že stojíte na útesu nad širým oceánem a držíte velký pytel obsahující všechny vaše problémy a bolesti, potom se dívejte, jak vrháte své břímě do vln a jak při tom zvoláte: „Prosím, přijmi je.“ Při jiné technice se můžete obklopit ima­ginárním bělostným nebo tmavomodrým světlem jako štítem, který vás bude chránit před násilnými vlivy nevítaných komponentů.

Snažte se objevit tvůrčí přístup k hledání cest, které vám usnadní situaci. Když budete pevně věřit ve vámi zvolenou techniku, bez ohledu na její druh, pak také fungovat bude. Snad je to tím, že ak­tivní účast na procesu, který může být někdy zmáhající a nezvlada­telný, poskytuje člověku pocit úspěchu a spolupráce.

Zdroj: Stanislav a Christina Grofovi - Nesnadné hledání vlastního já

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Souhlasím naprosto s Tlučhubou. To, co píše Irena, byť v dobré vůli,...
Gerta  |  21.4.2012 12:59

Přesně tak. Nehledě na to, že pokud chci někdy, tu a tam, probrat něco...
Tlučhuba  |  21.4.2012 18:54

Ale lidé, vy mi nerozumíte nebo nechcete rozumět. Já přece nenabádám k...
Irena  |  21.4.2012 20:49

máš pravdu. Ale ne vždy tomu tak bylo. Já vím, že jsou lidé, kteří...
Ireno,  |  24.4.2012 10:39

Předchozí příspěvek, ať už ho psal kdokoliv, je opět mimo téma...
Šárí  |  24.4.2012 10:54

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *